Come and Play with Parrot Jack – zážitková angličtina

„Učíme děti hrou, bez pocitu, že se učí. Cílem kroužku je osvojit si cizí jazyk přirozeným způsobem tak, jako jsme si osvojili svůj mateřský jazyk.“

Cílová skupina: děti 4–6 let

45 minut

1 150,- Kč / pololetí

Učit děti přirozeně, hravou formou novému jazyku. Jednoduchou konverzací a frázemi pomáhat dětem procvičit si mluvení a poslech bez pocitu, že se učí.

Lekce se skládají z pohybové části a dále hraní se slovní zásobou, lekce probíhají pouze v angličtině (vztah mezi jazykem a pohybem, pro lepší porozumění a zapamatování si).

Předškolní děti se učí pojmenovat věci okolo sebe, svou rodinu, zvířátka a vyjádřit své pocity. Učí se písničky a básničky, s jejichž pomocí si opět rozšiřují aktivní slovní zásobu. Získávají pojem o cizím jazyce a získávají k němu pozitivní vztah. Jelikož si cizí jazyk osvojují hravou metodou, výuka je baví a mají z ní radost. V  první fázi kurzů děti neodpovídají ve větách, ale vnímají a osvojují si jazyk. Poslech vede později k správnému mluvení.

Materiál a pomůcky: Okopírované listy z učebnic, přehrávač, laptop, obrázky, Flash cards, předměty denní potřeby, výtvarné potřeby, hračky

PŘIHLÁSIT DO KROUŽKU