Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

Vaše dítě je přihlášené do kroužku odevzdáním podepsané a vyplněné přihlášky v písemné formě a zaplacením kurzovného rodičem dítěte. Přihlášky pro děti najdete na našich webových stránkách www.kastanky.cz v sekci Formuláře. Tato přihláška musí být vyplněna a odeslána nejpozději do 20. září daného školního roku. Formuláře v tištěné podobě najdete též ve Vaší škole u paní ředitelky/ředitele.

Kurzovné za kroužek se hradí v hotovosti přímo lektorce na základě příjmového pokladního dokladu. Kurzovné za 1. pololetí musí být zaplaceno nejpozději do 20. října, za 2. pololetí do 15. února následujícího roku.

Odeslanou přihláškou a zaplacením kurzovného stvrzujete, že Vaše dítě je po fyzické a psychické stránce zdrávo. Vám rodičům není známa žádná skutečnost, která by bránila účasti dítěte na kroužku či pobytu v dětském kolektivu. Prosíme, abyste lektorku informovali v případě zdravotních omezení Vašeho dítěte, a to i pokud se komplikace vyskytnou v průběhu školního roku.

Začínáme v druhém týdnu v říjnu. Za školní pololetí proběhne 15 lekcí jedenkrát týdně, dohromady tedy 30 lekcí za rok. V případě, že bude lektorka nemocná a kroužek odpadne, bude nahrazen v měsíci červnu v náhradním termínu. V případě některých kroužků budeme zajišťovat náhradní lektorku.

První lekce je seznamovací, ale hned druhá je ukázková a může tedy probíhat za přítomnosti Vás, rodičů.

Kroužky neprobíhají o státních svátcích a o prázdninách. V případě zrušení lekce kvůli ředitelskému volnu či školní akci nebudeme lekce nahrazovat.

Minimální počet dětí pro otevření kroužku je 8.

Bude-li Vaše dítě nemocné, nebude jeho lekce nahrazena ani odečtena z ceny kurzovného. Jestliže je dítě dlouhodobě nemocné (minimálně zamešká 3 lekce po sobě), adekvátní část kurzovného bude převedena do následujícího platebního období. V tomto případě je nutno doložit absenci z důvodu nemoci lékařským potvrzením.

Do našeho kroužku může docházet i dítě, které nenavštěvuje školu, ve které kroužek probíhá. Předpokladem pro jeho zápis je ovšem svolení ředitelky/ředitele školy a následně individuální dohoda s Vámi, rodiči.

Přihlášením dítěte do kroužku dává zákonný zástupce souhlas k pořízení fotografií a videí z kroužků a jiných akcí výhradně pro propagační účely.

Dbejte, aby Vaše děti nenosily do kroužku nevhodné ozdoby jako visací náušnice, volné náramky nebo dlouhé náhrdelníky. Vhodnost oblečení k danému kroužku ponecháme na Vás na rodičích.

Těšíme se na spolupráci.