Let´s Go Have Fun with English

„Učíme děti hrou, bez pocitu, že se učí. Cílem kroužku je osvojit si cizí jazyk přirozeným způsobem tak, jako jsme si osvojili svůj mateřský jazyk.“

Cílová skupina: 1.–3. třída

60 minut

1 150,- Kč / pololetí

Učit děti přirozeně, hravou formou novému jazyku. Jednoduchou konverzací a frázemi pomáhat dětem procvičit si mluvení, poslech, psaní bez pocitu, že se učí.

Lekce se skládají z pohybové části a dále hraní se slovní zásobou, lekce probíhají pouze v angličtině (vztah mezi jazykem a pohybem, pro lepší porozumění a zapamatování si).

Děti se učí pojmenovat věci okolo sebe, svou rodinu, zvířata, své nálady a další, učí se písničky a básničky, s jejichž pomocí si opět rozšiřují aktivní slovní zásobu. Získávají pojem o cizím jazyce a získávají k němu pozitivní vztah. Jelikož si cizí jazyk osvojují hravou metodou, výuka je baví a mají z ní radost. V první fázi kurzů děti neodpovídají ve větách, ale vnímají a osvojují si jazyk. Poslech vede později k správnému mluvení.

Materiál a pomůcky: Okopírované listy z učebnic, přehrávač, laptop, obrázky, Flash cards, předměty denní potřeby, výtvarné potřeby, hračky

PŘIHLÁSIT DO KROUŽKU